Het V6-model: dit is de Salomon-werkwijze

Organisaties bevinden zich vaak in verschillende fases van hun digitale transformatieproces als ze bij ons aankloppen voor hulp. Sommige organisaties zijn nog op zoek naar manieren om hun processen en IT-landschap te moderniseren, terwijl andere bedrijven bijvoorbeeld oplossingen in gebruik hebben genomen die (nog) niet het verwachte resultaat brengen.

Door te identificeren waar klanten zich precies bevinden in hun digitale reis, kunnen we ze vanuit ons brede kennis- en dienstenaanbod gericht en goed helpen. Vanuit die behoefte en gedachte gingen we op zoek naar een model dat uniform bruikbaar is voor organisaties die zich in heel verschillende fases van hun digitale groeiproces bevinden.

Vanuit een krachtige interne dialoog en vele jaren praktijkervaring werd het V6-model geboren. Wat houdt dit model precies in? En hoe helpt het organisaties bij het verbeteren van hun digitale transformatieprocessen? Je leest het in dit artikel.

Het ontstaan van het V6-model

Bij Salomon IT werken we vanuit een brede propositie die veel diensten en kennisgebieden beslaat. Het begint vaak met een behoefte aan advies vanuit de klant. Die kan ontstaan in verschillende stadia van een digitale transformatiecyclus. Ons doel was dan ook om een model te bieden dat de belevingswereld van de klant weet te vangen en in elke fase van de digitale levenscyclus van een product of proces een goede oplossing kan bieden.

Uit dat denkproces ontstond het V6-model. Je kunt het zien als een rode draad die je langs alle stappen voert waar onze (potentiële) klanten mee te maken krijgen. Elke V staat voor een specifieke situatie waar de organisatie zich in bevindt. Door het V6-model als centrale leidraad te nemen bij het (her)inrichten van processen of implementeren van oplossingen, creëren we een eenduidige manier van werken en communiceren die helderheid en structuur schept.

Het V6-model wortelt in ons zakelijk DNA. Dit betekent dat iedereen binnen de organisatie vanuit zijn of haar specialisme en perspectief inbreng heeft gehad in de totstandkoming van de werkwijze. De V6-methode kan dus rekenen op een breed intern draagvlak, waardoor we alle methodieken en vele specialismen vangen in een uniform kader. Het is bovendien een methode die evolueert op basis van nieuwe inzichten en best practices.

De 6 V’s

De stappen binnen de 6 V’s kunnen op elke klantsituatie van toepassing zijn. Denk aan een wens om naar de cloud te gaan of de behoefte om een nieuwe IT-partnerselectie te doorlopen. Door de V’s te volgen, stel je nauwkeurig vast waar jouw organisatie zich nu bevindt, welke stappen je al hebt doorlopen en wat je volgende stap zou moeten zijn. Tijd om de 6 V’s van het model eens nader te bekijken.

1. Verkenning

Dit is de fase waarin een klant een uitdaging ervaart, maar nog geen duidelijke oplossingsrichting heeft gekozen. Organisaties merken bijvoorbeeld dat hun huidige IT-infrastructuur aan vervanging toe is, legacysystemen en -producten innovatie in de weg staan of dat ze terrein verliezen op de concurrentie en achterlopen met het moderne werken.

Het is in deze fase belangrijk dat een organisatie een duidelijke uitdaging of probleemstelling kan voorleggen, beperkingen kan duiden, nadenkt over mogelijke routes naar verbetering en een duidelijk beeld heeft van de kosten die gepaard gaan met de oplossingen die ze nu gebruiken. Aan de hand van die info kunnen we gezamenlijk een heldere probleemdefinitie opstellen en, indien mogelijk, via verschillende scenario’s richting een oplossing denken.

2. Vormgeving

In de vormgevingsfase maken we een keuze uit voorgestelde scenario’s en mogelijke oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een ontwerp voor een moderne werkplek, een opgezette referentiearchitectuur, de inrichting van een IT-organisatie of een IT-roadmap. De vraag van een klant is in deze fase vaak specifiek: hij neigt al duidelijk naar een keuze of heeft die al gemaakt. Een scenario dat we in deze fase ook vaak zien, is dat een eerder gestart traject niet succesvol is en men op zoek is naar een alternatief.

Om succesvol met de vormgeving aan de slag te gaan, is het belangrijk dat je als organisatie een businesscase, budget, beoogde doorlooptijd en heldere doelstellingen hebt. Zorg ook per stakeholder en vanuit de organisatie voor een duidelijk lijstje met eisen en wensen.

3. Vervaardiging

Vervaardiging wil in ons model zeggen dat we een oplossing daadwerkelijk gaan invoeren, inrichten of opstellen. De gekozen methodiek (waterval, Scrum, TOGAF of toch iets anders) is niet in steen gebeiteld en hangt af van welke aanpak naar verwachting het beste resultaat oplevert in een specifieke situatie. In deze fase is het project vanuit de klant ‘startklaar’. Dit betekent dat er een duidelijk projectplan (budget, middelen, doorlooptijd, milestones) ligt, alle stakeholders zijn geïdentificeerd en de projectleden en resources klaarstaan.

4. Validatie

De validatie kun je zien als een toets. In deze fase ga je namelijk na of de vervaardiging aansluit bij de vormgeving. Voldoet het opgeleverde resultaat aan de verwachtingen? En levert een oplossing die bijdrage die je vooraf voor ogen had? Organisaties hebben vaak behoefte aan een second opinion of externe bril om de geleverde resultaten goed en kritisch tegen het daglicht te houden.

5. Verankering

Verankering wil zeggen dat een oplossing ingebed raakt in de organisatie. Adoptie is namelijk een onderdeel van digitale transformatie dat organisaties nogal eens onderschatten. Verankering komt dan ook neer op het trainen van medewerkers en het doorvoeren van structurele beleidsaanpassingen die samenhangen met de geïntroduceerde oplossing. De klant heeft gekozen voor een bepaalde richting, maar de oplossing moet nog gaan ‘leven’ tussen de oren van de medewerkers. Het helpt enorm als de architectuur inzichtelijk is en als de directie en het management een heldere, goed onderbouwde motivatie kunnen geven voor hun keuzes.

6. Verificatie

In een ideale wereld komen de projectresultaten uit de vervaardigingsfase perfect overeen met de doelstellingen uit de verkennings- en vormgevingsfase. De praktijk is meestal wat weerbarstiger. In de verificatiefase onderzoek je of de oorspronkelijke doelstellingen behaald zijn. Is dat niet of slechts ten dele het geval? Dan is het goed mogelijk dat de cyclus van het V6-model opnieuw begint.

Inzicht en helderheid

De grote meerwaarde van het V6-model is dat het de klant inzicht en houvast geeft. Het wordt makkelijker om doelstellingen en toekomstverwachtingen helder op het netvlies te krijgen, maar tegelijkertijd een blik in de achteruitkijkspiegel te werpen. Is het resultaat niet naar verwachting? Is er een tussentijdse koerswijziging nodig? Lig je budgettair niet meer op schema? En welke stappen heb je al genomen, moet je nog nemen of kun je eventueel overslaan? Met het V6-model breng je het allemaal nauwgezet in kaart en doe je de inzichten op die je nodig hebt om dichter bij de gewenste eindstreep te komen.

Meer weten?

Wil je meer weten over ons V6-model? En ben je benieuwd hoe het jou helpt om concurrerend en toekomstbestendig te blijven in een tijd waarin technologische innovaties razendsnel gaan? Neem dan gerust contact met ons op via +31 850601282, info@salomon-it.nl of het contactformulier op onze website.

 

Contact

Noordereinde 127a 1243
JL 's-Graveland

Telefoon: +31 850601282
E-mail: info@salomon-it.nl 

Interesse in regelmatige updates vanuit Salomon IT? Volg ons op LinkedIn.

Meest recente bericht